Ekologisk mat och miljö

Ekologiskt jordbruk är bra för att värna om och ta hand om vår miljö. I ekologiska jordbruk finns ett heltäckande system där alla delar samarbetar för miljöns och naturens villkor. Mår jorden bra påverkas även vattnet och djurlivet bättre vilket bidrar till att hela miljön mår bra. Ekologiska odlingar och jordbruk är framtiden för de som vill att vår miljö ska fungera många tusen år framöver.

Genom att välja ekologiska livsmedel och produkter slipper miljön, människor och växter utsättas för kemiska bekämpningsmedel. Forskning har visat att kemiska bekämpningsmedel kan rubba djurs fruktsamhet och ämnesomsättning och även försämra fröbildning på växter. Vidare visar forskning att dessa bekämpningsmedel läcker ut i viktiga vattendrag och sjöar vilket ger en betydligt större effekt på miljön.

I och med att bekämpningsmedel läcker ut i vattendrag har idag även vårt dricksvatten påverkats. På vissa ställen har prover visat att bekämpningsmedelsrester hittats vilket kan få förödande konsekvenser.

De kemiska bekämpningsmedlen som används på gårdar i Sverige har även haft negativ effekt på vår fauna. Idag finns att se att hela 40 olika blommande ogrässorter hamnat på Rödlistan, det vill säga att de kräver särskild hänsyn för att överleva.

Myndigheterna är väl medvetna om detta och de har därför satsat på att besprutningen i Sverige ska minska. Tyvärr visar statistik att detta gått åt motsatt håll de senaste åren och de gårdar som besprutas idag behandlas dubbelt så många gånger som de gjorts i början av 1990-talet.