Hållbart skogsarbete är vägen framåt

shutterstock_188380715I takt med en växande miljömedvetenhet och större kunskap om mänsklig påverkan skiftar tankesätten inom många områden. Det är inte bara privatpersoner, utan också företag som börjar hantera hänsyn till miljöaspekter som en självklar del av vardagen.Skogsbruket utgör inget undantag. Eftersom kopplingen till naturen är så uppenbar för denna bransch kan man kanske tro att gröna åtgärder omsätts på ett just naturligt sätt. Men även fast strävan efter en hållbar verksamhet är den enda vägen framåt finns det många aktörer som verkar ha kört fast i de gamla hjulspåren. Samtidigt visar allt fler företag, både små och stora, att en modern företagsfilosofi, innovativa lösningar och nytänkande samarbetspartners är nödvändiga för att hänga med i utvecklingen.Kortsiktig, överdriven exploatering hör gårdagen till. Idag har skogsbrukare tillgång till mer information och bättre kunskap än för några år sedan. I många fall upplever man dessutom även effekterna av tidigare skogsarbete – ibland i form av negativa konsekvenser. Tillvägagångssätt som bortser från det egna företagets roll i samhället och ansvar för miljön är inte längre förenliga med modernt företagsdrivande. En fraktion skogsägare består dessutom av sådana som strävar efter självförsörjande, och som utifrån denna utgångspunkt bidrar med nyttiga impulser och djärva frågor till branschens diskussion. Men även mer konventionella firmor betonar att engagemanget för hållbart skogsbruk är en inspirationskälla, inte ett hinder. Exempelvis tillverkar Komatsu fordon med miljötänk som självklar grund.Bedriver man sin verksamhet enligt långsiktig planering kan man faktiskt gynna naturen genom balanserad avverkning. De positiva effekterna gäller inte bara befintliga växter och djurliv på land och i vattendrag, utan bidrar även till ökad artrikedom. Till och med landskapsbilden kan förbättras som ett resultat av sådant skogsarbete. Som mindre företag kan detta kännas avlägset. Eventuella negativa följder av den egna verksamheten kanske uppfattas som försvinnande små jämfört med större firmors. Men det är om möjligt ännu viktigare för små aktörer att hålla sig i framkanten av utvecklingen. Och precis som i naturen är alla delar i kretsloppet avgörande för helheten.Tre viktiga punkter fungerar för att leda skogsbruket i rätt riktigt idag:

  • Skogsbruket måste ge uthållig avkastning – med ett effektivt och ansvarsfullt nyttjande av svenska skogsmarker kan avkastningen vara god på lång sikt. Skogsägare ska ha friheten men och ansvaret att besluta om användningen av det skogen producerar.
  • Skogsbruket måste ta hänsyn till naturmiljön – både natur- och kulturmiljön i skogsområden måste visas hänsyn för att bibehålla och främja aspekter som biologisk mångfald och god vattenkvalitet.
  • Skogsbruket måste visa socialhänsyn – skogsbruket verkar i områden där allemansrätten råder och landsbygden utvecklas. Men även i områden där rennäringen är en viktig del av samhället. Alla dessa och mer måste tas i åtanke vid skogsbruksarbete.

Den svenska skogspolitiken har sedan början av 1990-talet varit väldigt mån om att skydda vår natur och kultur samtidigt som vi håller en god skogsproduktion. Och alla satsningar sedan dess har tydligt visats att detta absolut är möjlig när alla tar sitt ansvar och jobbar mot gemensamma mål.

About

View all posts by